KEF MA felvételi 2016

KEF MA felvételi 2016
KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR
Fotográfia MA szak

Munkarend: nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Képzési idő (félév): 4

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
350 000Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

A mesterképzésbe történő belépés feltételei:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fotográfia alapképzési szak.
Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: fotográfia tervezési feladatok, fotográfiatörténeti ismeretek, stúdió és digitális gyakorlati ismeretek, speciális fotográfiai ismeretek, vizuális stúdiumok, médiatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A hiányzó ismeretek pótlására, a felzárkózásra és ismételésre az alábbi tárgyakban biztosítunk lehetőséget csoportos, akár egyéni feladatok, foglalkozások keretében: tervezés, kutatás, kontextus; stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kiemelt fotográfiai stúdiumok; fotóesztétika.

Felvételi vizsgatárgyak:
Gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A képzés célja fotográfusok képzése, akik naprakész vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és mediális ismereteik birtokában képesek hosszú távú önálló művészi, alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Képesek fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak nemzetközi kontextusban történő képviselésére és alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kortárs fotográfia; médiaprodukciós ismeretek; önálló fotóprojekt tervezés; audio-vizuális médiumok; kortárs művészettörténet; fotóesztétika.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles fotográfustervező művész

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2016-17-ES TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A Fotográfia MA szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió benyújtása elektronikus úton.
Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2016. június 13-19.
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2016. június 29.,
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.


ELŐFELTÉTEL
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2016. június 13 -19. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@ke.hu e-mail címre.
A pályázati anyag tartalma:
beadandó egy önélatrajz, egy motívációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.


GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy szakaszból áll. Időpontja 2016. június 29. 10.00 óra
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának nyomtatott változata.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
nyomtatott portfólió.

PONTSZÁMÍTÁS
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 99 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
vagy: szakmai jártasság: 1 pont.


Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901