[ Fotográfia MA ]

KAPOSVÁRI EGYETEM
Rippl-Rónai Művészeti Kar

FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
A mesterképzési szak megnevezése: fotográfia (Photography)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
▐ szakképzettség: okleveles fotográfus tervező művész
▐ a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Photography

Képzési terület: művészet
Képzési munkarend: nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege: 500 000 Ft/félév
A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

 Képzés célja:
▐ A kétéves tanulmányok alatt a program egy összetett és korszerű rendszerben oktatja hallgatóit és segíti őket művészeti törekvéseik kiteljesítésében.
▐ A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audiovizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését.
▐ Intézményünkben olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely nyújt segítséget a hallgatók számára, amely lehetőséget biztosít az interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolákban való részvételre is felkészít.
▐ A képzés során a hallgatók magas szintű technológiai, technikai, gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzés elsődleges feladata a kötelező feladatok elvégzése, a megvalósítandó programok mellett – a szükséges elméleti ismeretek megszerzése után, – a hallgatók önálló alkotói projektjének segítése és megvalósítása, valamint a sikeres diploma megszerzése.
▐ Az egyetem folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik hallgatóit bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe kiállítások, megjelenések szervezésével, külföldi vendégelőadók meghívásával.
▐ A kurzusok során a hallgatók megismerik a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit; a hazai és nemzetközi média és fotográfiai ipar működését, piaci és kulturális szegmenseit; a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteit; az audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását; a magas szintű technológiai ismereteket a fotográfiában és a média egyéb területein; a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket.

A mesterképzésbe történő belépés feltételei:
A képzésre felvételt nyerhet, aki BA szintű végzettséggel rendelkezik.
▐ Ha a pályázó művészeti vagy művészetközvetítési alakpképzési szakról érkezett, teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a pályázata.
▐ Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
▐ Ha a pályázó az alapképzéstől eltérő szakról érkezik a mesterképzésbe az alábbi ismeretekből legalább 60 kreditet kell felmutatnia: művészeti ismeretek, a fotográfia szakelmélete, fotográfiai szakmai kompetenciák, bölcsész- és társadalomtudományi, gazdasági, filozófiai és jogi ismeretek, médiatudományi ismeretek, kommunikációs és prezentációs képességek, vállalkozási ismeretek területeiről.
▐ Amennyiben a pályázó az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezik, a hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie. A hiányzó ismeretek pótlására, a felzárkózásra és ismételésre az alábbi tárgyakban biztosítunk lehetőséget csoportos, akár egyéni feladatok, foglalkozások keretében: tervezés, kutatás, kontextus; stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kiemelt fotográfiai stúdiumok; fotóesztétika.
▐ A kreditek elismertetésére a pályázónak a felvételi jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

Felvételi eljárás:
▐ személyes beszélgetés a pályázóval;
▐ a pályázó szakmai munkáinak megtekintése (portfólió, nyomtatott és digitális formában);
▐ önéletrajz és egy olyan motivációs esszé benyújtása, amely a pályázó alkotói céljainak megismerése ad lehetőséget.
További info: www.mk.ke.hu

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:
▐ kreatívak, nyitottak és innovatívak, emellett jártasak a klasszikus és kortárs művészeti területeken; 
▐ elkötelezettek a munkájuk és céljaik iránt, amely etikus emberi és alkotói magatartással párosul; 
▐ műveltek és jellemzi őket a tudatosan kialakított világnézet és szemléletmód; 
▐ munkájukat magas szintű audiovizuális kulturáltság jellemzi, amely kiegészül, rendszerező kritikai érzékkel, analitikus gondolkodásmóddal és együttműködési készséggel.

A képzésben részt vevő oktatók: Baki Péter, Gyenis Tibor, Pecsics Mária, Szatmári Gergely
Főbb tárgyak: stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kortárs fotográfia; médiaprodukciós ismeretek; önálló fotóprojekt tervezés; audio-vizuális médiumok; kortárs művészettörténet; fotóesztétika.

Elérhetőségek:
▐ Fazekas Nikoletta, intézeti titkár
Tel.: +36 82 502 539/4300 mellék
e-mail: fazekas.nikoletta@ke.hu
▐ Oktatásszervezési Csoport
Tel.: +36 82 505 901